tcf
+381 62 370 261
+381 11 21 98 413

REORGANIZACIJA I FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE

REORGANIZACIJA

Imajući u vidu dva načina završetka stečajnog postupka, podnošenje plana reorganizacija može biti razumna odluka ukoliko ista podrazumeva najpovoljnije namirenje poverilaca. Nesumnjivo je da je izlaz u dobro  sačinjenom planu reorganizacije, koji će na neki način uveriti poverioce da je za njihovu naplatu potraživanja bolji nastavak rada preduzeća nego prodaja imovine.
Reorganizacija se može sprovoditi putem unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR) ili putem plana reorganizacije u stečajnom postupku.
UPPR se sprovodi u ranim fazama nelikvidnosti kada još nije narušeno poverenje izmedju kompanije i poverilaca. Kao što i sam naziv kaže, to je plan koji se podnosi unapred zajedno sa predlogom za pokretanje stečajnog postupka.

Plan reorganizacije sadrži: 1) kratak uvod u kojem su uopšteno objašnjeni delatnost koju stečajni dužnik obavlja i okolnosti koje su dovele do finansijskih teškoća; 2) popis mera i sredstava za realizaciju plana, kao i detaljan opis mera koje je potrebno preduzeti i način na koji će se reorganizacija sprovesti; 3) detaljnu listu poverilaca sa podelom na klase poverilaca i kriterijume na osnovu kojih su klase formirane; 4) visinu novčanih iznosa ili imovinu koja će služiti za potpuno ili delimično namirenje prema klasi poverilaca, uključujući i obezbeđene i neobezbeđene poverioce, kao i sredstva rezervisana za poverioce osporenih potraživanja, postupak za izmirenje potraživanja i vremensku dinamiku plaćanja; 5) opis postupka prodaje imovine, uz navođenje imovine koja će se prodavati sa založnim pravom ili bez njega i namenu prihoda od takve prodaje; 6) rokove za izvršenje plana reorganizacije i rokove za realizaciju glavnih elemenata plana reorganizacije, ako ih je moguće odrediti; 7) jasno naznačenje da se usvajanjem plana reorganizacije sva prava i obaveze poverilaca iz plana definišu isključivo u skladu sa odredbama usvojenog plana, uključujući i situaciju u kojoj plan nije u potpunosti izvršen, odnosno u kojoj se izvršenje plana obustavlja; 8) spisak članova organa upravljanja i iznos njihovih naknada; 9) spisak stručnjaka koji će biti angažovani i iznos naknada za njihov rad; 10) ime nezavisnog stručnog lica koje će pratiti sprovođenje plana u interesu svih poverilaca obuhvaćenih planom i način na koji će to lice obaveštavati poverioce o sprovođenju plana reorganizacije, kao i iznos i dinamiku isplate nagrade za njegov rad; 11) godišnje finansijske izveštaje za prethodne tri godine sa mišljenjem revizora ako su bili predmet revizije; 12) finansijske projekcije, uključujući projektovani bilans uspeha, bilans stanja i izveštaj o novčanim tokovima za period izvršenja plana reorganizacije; 13) procenu novčanog iznosa koji bi se dobio unovčenjem imovine sprovođenjem bankrotstva; 14) datum početka primene plana reorganizacije; 15) rok sprovođenja plana koji ne može biti duži od pet godina; 16) predlog za imenovanje stečajnog upravnika i članova odbora poverilaca ako je planom predviđeno njihovo angažovanje.
Unapred pripremljen plan reorganizacije sadrži i:
1) odredbu kojom se određuje da će potraživanje poverioca koje nije obuhvaćeno odredbama plana o namirenju poverilaca biti namireno na isti način i pod istim uslovima kao potraživanja drugih poverilaca njegove klase; 2) potpisanu izjavu većinskih poverilaca po vrednosti potraživanja svake planom predviđene klase da su saglasni sa sadržinom plana i spremni da glasaju za njegovo usvajanje; 3) izjavu stečajnog dužnika o verodostojnosti podataka i informacija navedenih u planu; 4) podatke o postupku pripreme plana reorganizacije, uključujući i podatke o poslatim obaveštenjima, dostupnosti informacija poveriocima i toku pregovora; 5) vanredni izveštaj revizora sa stanjem poslovnih knjiga utvrđenim najkasnije 60 dana pre dana podnošenja unapred pripremljenog plana reorganizacije sudu, sa pregledom svih potraživanja i procentualnim učešćem svakog poverioca u odgovarajućoj klasi plana; 6) izjavu revizora ili licenciranog stečajnog upravnika da je unapred pripremljen plan reorganizacije izvodljiv; 7) kratak izveštaj o očekivanim bitnim događajima u poslovanju nakon dana sačinjavanja plana i pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana, kao i načina namirenja tih obaveza.

FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE

Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava je sporazumno restrukturiranje korporativnih dugova, odnosno redefinisanje dužničko-poverilačkih odnosa između privrednog društva u finansijskim teškoćama i njegovih poverilaca, prvenstveno banaka.
Cilj sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava je blagovremeno prepoznavanje i rešavanje finansijskih poteškoća i stvaranje uslova za nastavak poslovanja dužnika. Ovom postupku se pristupa ako poverioci procene da je opstanak i oporavak privrednog društva u finansijskim teškoćama ekonomski opravdan i izvodljiv, odnosno da će društvo moći da nastavi da održivo posluje na duži rok, i da će poverioci moći da ostvare namirenje svojih potraživanja.
  
Proces
Privredno društvo ili poverioci, i to najmanje dve domaće ili strane banke na strani poverilaca, podnose zahtev Privrednoj komori Srbije radi institucionalnog posredovanja u sporazumnom finansijskom restrukturiranju
Privredna komora Srbije organizuje postupak institucionalnog posredovanja
Strane u postupku zaključuju Ugovor o moratorijumu dugovanja
Strane u postupku pregovaraju o redefinisanju dužničko-poverilačkih odnosa, uz institucionalnu podršku Privredne komore Srbije
Strane u postupku zaključuju Ugovor o sporazumnom finansijskom restrukturiranju, koji sadrži mere kojima se to restrukturiranje sprovodi
Strane u postupku sprovode mere finansijskog restrukturiranja i koriste propisane podsticaje (kontinuitet založnog prava, procesnopravni i materijalnopravni poreski podsticaji i podsticaji Narodne banke Srbije)
Privredno društvo, nad kojim je uspešno sprovedeno finansijsko restrukturiranje, nastavlja da održivo posluje.

Ugovor o moratorijumu

U postupku sporazumnog finansijskog restrukturiranja strane u postupku zaključuju Ugovor o moratorijumu, koji proizvodi pravno dejstvo danom zaključenja i omogućava „poslovni predah“ i privremenu konsolidaciju privrednom društvu u finansijskim teškoćama, kako bi se stvorili uslovi i pretpostavke za njegovo restrukturiranje.

Ugovor o moratorijumu predstavlja osnov za obustavu izvršenja u prinudnoj naplati sa računa privrednog društva, za zabranu pokretanja izvršenja, odnosno za odlaganje izvršenja, ali samo u odnosu na izvršnog poverioca koji je zaključio ovaj ugovor. Sud, odnosno drugi organ pred kojim se vodi postupak, dužan je da odmah po prijemu zahteva, a najkasnije u roku od 2 radna dana od prijema zahteva, donese odluku o odlaganju izvršenja i da je odmah, a najkasnije narednog radnog dana po donošenju, dostavi organizaciji koja sprovodi prinudnu naplatu sa računa dužnika, odnosno drugom nadležnom organu ili organizaciji.

Ugovor o sporazumnom finansijskom restrukturiranju

Uspešno restrukturiranje okončava se ugovorom o sporazumnom finansijskom restrukturiranju, kojim se mogu predvideti sledeće mere: otplata u ratama; izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova kredita, zajma ili drugog potraživanja ili instrumenta obezbeđenja; unovčenje imovine ili prenos takve imovine radi namirenja potraživanja; otpust duga; izvršenje, izmena ili odricanje od založnog prava; davanje dodatnih sredstava obezbeđenja od strane dužnika ili trećih lica, uključujući davanje jemstava i garancija; pretvaranje potraživanja u kapital; zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu; izdavanje hartija od vrednosti, kao i druge mere od značaja za realizaciju finansijskog restrukturiranja.

Propisi:
Zakon o stečaju (Službeni glasnik RS 104/09)
Nacionalni standardi o upravljanju stečajnom masom (Službeni glasnik RS 13/10)
Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava ("Sl. glasnik RS " br. 36/11)
Pravilnik o sadržini ugovora o mirovanju dugova ("Sl. glasnik RS" br. 21/12)
Pravilnik o uslovima i načinu institucionalnog posredovanja u sporazumnom finansijskom  restrukturiranju privrednih društava ("Sl. glasnik RS" br. 65/11 i 67/11)
Odluka o visini troškova institucionalnog posredovanja u sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava