tcf
+381 62 370 261
+381 11 21 98 413

PROCENE I VEŠTAČENJE

PROCENE

Agencija TCF je osposobljena za pružanje usluga procene vrednosti imovine, kapitala i akcija preduzeća, odnosno procene vrednosti pravnog lica metodama koje su u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima.
Procene vrednosti imovine i kapitala, koje izradjujemo, su zvanične i posedujemo odgovarajuće dozvole. Imamo saradnike koji su upisani u registar sudskih veštaka ministarstva pravde, te su izveštaji o proceni u potpunosti validni i verodostojni. Procenu vršimo isključivo na bazi realnih, zakonski zasnovanih tehnika, te je isključeno svako obezvređivanje ili  precenjivanje. Vrednosti greške u proceni svode se na zakonski propisane stope odstupanja.
Pripremili smo posebne pakete usluga procena vrednosti kapitala po fer vrednosti a za potrebe izrade ličnih karata preduzeća u državnom vlasništvu. Procena vrednosti kapitala po fer vrednosti odnosno procene vrednosti preduzeća, obavljaju se u skladu sa zahtevanom metodologijom Ministarstva privrede Republike Srbije i Agencije za privatizaciju.
Agencija TCF ima stručna i ovlašćena lica za određene oblastisa  znanjima velike raznovrsnosti i vrednosti i koji poseduju praktična (višegodišnja) iskustva u procenama vrednosti, Pri procenama se  pridržavamo pravila nauke, struke i opšte prihvaćenih principa procene u okviru IVSC i MRS koji predstavljaju fundamente za profesionalno procenjivanje svih vrsta imovine: nematerijalne, materijalne, lične, poslovanja (biznis) i finansijskih interesa.

Pristupi u proceni vrednosti se odnose na opšteprihvaćene analitičke metodologije koje su najčešće:

1.  Pristup zasnovan na poređenju prodaje: Direct Value Comparasion Method (Sales approach) je metod koji se primenjuje uvek kada je moguće na tržištu izvršiti direktno upoređenje procenjivane nepokretnosti sa sličnim ili istim nepokretnostima koje su prodate u neposrednoj prošlosti.

2. Pristup zasnovan na depresiranoj nabavnoj vrednosti: Depriciated Replacement Cost Method ili tzv. Troškovni pristup

3. Pristup zasnovan na kapitalizaciji prihoda- Discounted Cash Flow Method
4.Pristup zasnovan na analizi multiplikatora (metod procene vrednosti preduzeća pomoću multiplikatora omogućava procenu vrednosti na osnovu jedinstvenog multiplikatora koji se može upoređivati: P/BV (tržišna cena/knjigovodstvena vrednost akcije), P/E (tržišna cena/dobit na akciju), ROE (prinos na sopstveni kapital), ROA (prinos na ukupno angažovana sredstva) i ostalih veličina).
5.Pristup zasnovan na analizi transakcija (metod procene na osnovu analize informacija o transakcijama, odnosno o kupovini ili prodaji sličnih subjekata procene u bliskoj prošlosti)

U stečajnim postupcima, procene se vrše na osnovu odredbi Zakona o stečaju (Sl. glasnik RS 104/09) i Nacionalnog standarda br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika (Sl. glasnik RS 13/10), koristeći metode definisane ovim propisima. U analizi se primenjuju one metode koje su u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Nacionalnim standardima za upravljanje stečajnom masom - Nacionalni standard br. 5- o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, Uredbe o metodologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine (Sl.glasnik RS broj 45/2001) i Uputstva o načinu primene metoda za procenu vrednosti kapitala i imovine i načinu iskazivanja procenjene vrednosti kapitala, koje omogućavaju iskazivanje likvidacione vrednosti imovine stečajnog dužnika i vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica, a sve u cilju ostvarenja maksimalnog namirenja poverilaca.

VEŠTAČENJE:

Svim zainteresovanim klijentima pružamo usluge profesionalnog i savesnog ekonomsko-finansijskog veštačenja.
U početnom razvoju sudstva primena stručnih znanja nije bila potrebna sudijama, ali danas zahtevi za angažovanje veštaka u vansudskom i sudskom postupku postaje nezaobilazno.
Pod veštačenjem, u opštem smislu, podrazumeva se vrsta kreativnih i mislenih poslova na utvrđivanju činjenica saglasno zadatku veštačenja uz korišćenje naučnih, tehničkih dostignuća, važećim pravilima struke i propisa uz korišćenje iskustva i veštine za uočavanja i čitanje tragova i to se iskazuje u izveštaju. Činjenica je ono što se može neupitno i argumentovano ustanoviti. Ovde se mora biti objektivan  i ne sme se mešati lični stav ili bilo koja predrasuda, a naš moto je moral!
Veštak je dužan da čuva tajnu i ne daje podatke ili obaveštenja o onome što je saznao prilikom veštačenja ili iz  predmeta i na drugi način u spornoj stvari nikom osim naručiocu veštačenja, to jest svom klijentu.
Rate kredita i lizinga – provera ispravnosti obračuna:
Provera ispravnosti, odnosno obračun rate kredita i lizinga, predstavlja našu  uslugu, koja klijentima omogućava da provere da li je obračun rate, izvršen u skladu sa Ugovorom i Zakonom. Često se dešava da banke formiranje varijabilnih kamatnih stopa, ne uskladjuju sa promenama Libor-a i Euribora. Iz tog razloga često se dešava da klijent plaća veću ratu nego što je to ugovorom predvidjeno. Upravo ova usluga omogućava klijentima da sagledaju ispravnost obračuna svojih obaveza za kredit i lizing. Provera ispravnosti obračuna, naročito je interesantna klijentima koji sumnjaju da je banka neosnovano podigla kamatnu stopu ili pak da nije uskladila kretanje kamatne stope sa kretanjima kamatnih stopa za koje je kamata vezana.
U procesu provere ispravnosti obračuna, koristimo isti obračun koji koristi i  institucija kod koje se vršio obračun rate kredita i lizinga. Na ovaj način, dolazimo do razlika u obračunu, ukoliko naravno postoje. Ukoliko postoje razlike u obračunu, koje nisu osnovane po zakonu, klijent ima mogućnost da putem kontaktiranja finansijske institucije, navedenu grešku ispravi ili  da putem suda omogući da se dokaže da obračun nije u skladu sa ugovorom o kreditu odnosno lizingu.
Na ovakav način našem klijentu pravimo uštedu, jer pre sudskog spora zna da li ima osnova za pokretanje postupka ili nema. Zakonska zatezna kamata može da se utvrđuje po konformnom  i proporcionalnom metodu i na ovaj način mogu da se utvrde  razlike u obračunu. Usluga utvrdjivanje razlike  u obračunu kamate po konformnom metodu (“kamata na kamatu”) i obračuna po proporcionalnoj metodi (“linearni metod”) je upravo tu da vama pomogne u utvrdjivanju kamate koju ste više platili.
Izveštaj koji izradjujemo, predstavlja zvaničan nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka, što znači da po tom osnovu predstavlja dokaz u parničnom postupku (prema Zakonu o parničnom postupku član 261 (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011)).